РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ CoCOS

С напредването на проект CoCOS и изпробването от преподавателите на метода на съавторство, вече са налице и първите резултати от пилотните курсове. В този бюлетин споделяме резултатите от проучването, направено сред учащите, взели участие в пилотните курсове. 

В края на всеки пилотен курс учащите бяха помолени да оценят своя опит. Досега имаме събрана извадка от 174 души, като налице е относително равно съотношение между участниците мъже и жени. За всички въпроси е използвана скала за оценяване на Ликърт със стойности 1 (минимум) и 6 (максимум). 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО:
Идеята за съавторство

Тази група въпроси цели да установи доколко разбираеми са методът и целите на съавторството, както и в каква степен в началото на пилотните курсове идеята за съавторство е била привлекателна за учащите.

Въпрос 1. Бяха ли Ви ясни целта/целите и добавената стойност на подхода за съавторство? Средна стойност: 4.26/6
Въпрос 2. Допадаше ли Ви идеята за този нов подход за обучение от самото начало? Средна стойност : 4.13/6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО:
Участие на обучаваните и оценка

Следващите три въпроса са свързани с разбирането от страна на учащите за това какво се очаква от тях, тяхната удовлетвореност от собствената им работа и отчетените нива на ангажираност и мотивация.

Въпрос 3. Бяхте ли наясно какво се очаква от Вас в процеса на съвместното създаване на материали? Средна стойност: 4.33/6
Въпрос 6. Чувствахте ли се по-ангажирани и мотивирани, когато използвахте този подход? Средна стойност: 4.14/6
Въпрос 4. Срещнахте ли трудности от техническо и практическо естество, както и такива, свързани със самата концепция, докато използвахте някои от инструментите за съавторство? Средна стойност: 3.35/6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО:
Атрактивност на подхода съавторство

Последните два въпроса са свързани с това дали учащите биха желали преподавателят да използва метода отново и дали сега за тях съавторството е много по-предпочитан от традиционните методи на обучение.

Въпрос 7. Бихте ли желали преподавателят да използва този подход отново? Средна стойност : 4.24/6
Въпрос 8. Намирате ли този подход за по-привлекателен от други методи за обучение? Средна стойност: 4.09/6

Пълните резултати от проучването ще бъдат налични в края на 2019 година, когато всички пилотни курсове ще бъдат приключени.

ПРОЕКТ CoCOS

CoCOS е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ (КА2), който има за основна цел прилагането на начин на мислене, методи и инструменти с отворен код, към съавторството на съдържание на учебни курсове. В редица разнообразни пилотни курсове ще изпробваме и оценяваме нашия опит с отворени образователни ресурси (ООР), платформи с отворен код и свободно достъпни уеб инструменти, изрично разработени да намалят администрирането на учебните курсове по време на съавторството.

КОНСОРЦИУМЪТ

Консорциумът се състои от шест европейски партньори:

  • Artevelde University College (project lead), Belgium
  • Ljudska Univerza Velenje, Slovenia
  • Национален учебен център ООД, България
  • Jaitek Technology and Training, Spain
  • Foundation Knowledge Centre Pro Work, The Netherlands
  • Ghent University, Belgium
Категории: Новини