Konzorcij tega projekta je sestavljen iz 6 partnerjev.

Artevelde University College, Belgija

artevelde

Artevelde University College Ghent (Arteveldehogeschool, AHS), član Gentske univerzitetne zveze (AU GENT), je ena največjih univerzitetnih šol na Flandriji s skoraj 14000 študenti in 1400 zaposlenimi. Ponuja študijske programe na področjih izobraževanja vzgojiteljev, poslovnega in grafičnega izobraževanja, zdravstva in socialnega dela. Univerza ponuja skupaj 18 univerzitetnih študijskih programov, 5 visokošolskih dodiplomskih programov in 24 podiplomskih programov. Višja šola izobražuje strokovnjake, katerih ustvarjalnost, inovativen način razmišljanja in smisel za podjetništvo presegajo meje. AHS si prizadeva po odličnosti in trajnosti kar stimulirajo različni partnerji. Znana je tudi po odličnih storitvah, usmerjenih v študente, izobraževanje in svetovanje.

AHS ima izkušnje in strokovno znanje pri usposabljanju izobraževalcev za povečanje njihovih IKT veščin, ko le-ti želijo ustvariti tečaje z uporabo digitalnih orodij. Urad za razvoj izobraževanja in internacionalizacijo je razvil – v soustvarjanju z več izobraževalnimi ustanovami v Flandriji – dva modula za usposabljanje: »Digitalna didaktika« in »Mešano učenje: vodnik po korakih«. Te pobude so namenjene izobraževanju izobraževalcev na visokošolskih zavodih, da lahko optimizirajo svoje izobraževalne metode, svoje učne dejavnosti in način ocenjevanja svojih učencev. Zaradi tega je učno okolje (tako on-line kot offline) bolj osredotočeno na učence in bolj zahtevno in močnejše kot kdajkoli prej.

Poleg tega ima AHS veliko izkušenj v izobraževanju učiteljev in v strokovnem razvoju, s poudarkom na soustvarjanju s strokovnim področjem. Vseživljenjsko učenje je strokovno potrebno za vse deležnike v izobraževanju. Oddelek za usposabljanje učiteljev se znotraj AHS tega zaveda in je ustvaril lastne dejavnosti usposabljanja za strokovne delavce. Oddelek Partnerji v učenju (www.partnersinleren.be) ponuja strokovne in svetovalne seje na širokem področju predmetov, povezanih z izobraževanjem in izobraževanjem učiteljev. Izobraževalci in učenci lahko iz programa opravljajo delavnice in tečaje ali pa lahko zaprosijo za posebne delavnice in treninge.

Ljudska Univerza Velenje, Slovenija

logo_luv

Ljudska univerza Velenje (LUV) je javna neprofitna ustanova za izobraževanje odraslih, ki zagotavlja izobraževanje in podporo različnim ciljnim skupinam. LUV aktivno sodeluje v regionalni skupnosti z izboljšanjem izobrazbene strukture prebivalstva, z motiviranjem in informiranjem članov skupnosti ter z vključevanjem v izobraževalne programe. LUV se ponaša s 57-letno tradicijo zagotavljanja strokovnega znanja, kakovosti in prijaznega odnosa do njihovih udeležencev, kar nedvomno prispeva k temu, da se v šolskem letu več kot 4000 udeležencev udeležuje različnih izobraževalnih programov.

LUV ponuja različne programe različnim ciljnim skupinam. Sodeluje z več kot 100 vzgojitelji z različnimi stopnjami izkušenj z uporabo IKT v izobraževalnih procesih. Zaradi vse večje potrebe po bolj interaktivnih, prosto dostopnih in prilagodljivih izobraževalnih materialih se LUV vključuje v projekte EU, ki razvijajo spletna učna orodja in uporabljajo sodobne tehnologije. S trenutnim učnim okoljem in naraščajočo potrebo po spremembah bi predlog podprl LUV pri razvoju sodobnih in inovativnih učnih pristopov, ki bi podpirali in spodbujali odrasle učence in izobraževalce k aktivnejšemu sooblikovanju izobraževalnih materialov in orodij. Zaradi raznolikosti študentov, ki obiskujejo tečaje LUV, nudimo idealno okolje za raziskovanje soustvarjanja učencev z različnim ozadjem in predhodnimi delovnimi izkušnjami ter soustvarjanjem s strokovnim področjem.

National Training Centre, Bolgarija

adamsmith

Nacionalni center za usposabljanje (NTC-BG) je zasebna organizacija za usposabljanje, ustanovljena leta 1999. Aktivno se ukvarja z raziskavami in razvojem inovacij usposabljanja. Ima dve glavni delitvi, ki sta tesno povezani med seboj. Prva je zadolžena za poklicno usposabljanje na nacionalni ravni, druga pa za mednarodne raziskave in projekte.

Usposabljanje je dobro poznano pod imenom Adam Smith College of Management (ASCM) in je specializirano za usposabljanje odraslih. Ponuja dve poti usposabljanja: eno za ljudi z ekonomskim/poslovnim ozadjem in eno za učence, ki teh ozadji nimajo. Oba programa sta avtorska in produkt sistematičnega notranjega stalnega razvoja.. ASCM upravlja z udeleženimi, spletnimi in kombiniranimi učnimi rutinami in je znan tudi po svojem edinstveno strukturiranem okolju usposabljanja. Vse vsebine usposabljanja se posredujejo tudi prek spletne platforme za e-učenje, vsebina pa se redno posodablja in razširja.

NTC-BG ima aktivno in neformalno partnersko mrežo šol po vsej državi, od osnovnih šol do srednješolskih programov, vključno s poklicnimi šolami. To omrežje v skupnem interesu sodeluje pri pilotnih projektih. Spopadajo se s problematiko, ki vključuje projektno učenje, projektno ocenjevanje, medpredmetno učenje, ključne kompetence, ocenjevanje in certificiranje na podlagi kompetenc IT, osnovno in napredno testiranje ter analizo velikih podatkov.

NTC-BG je tudi zelo aktivna na več področjih, ki zahtevajo znanje za združevanje igralcev iz vladnih institucij, lokalnih podjetij, občin in neprofitnih organizacij. To še posebej velja za pobude v zvezi s poklicnim usposabljanjem invalidov, vendar pa je model partnerstva/mreženja mogoče razširiti tudi na druga področja in teme.

NTC-BG od leta 2004 spremlja razvoj e-učnih platform in interaktivnih instrumentov in je sam razvil strokovno znanje, tako za sebe kot za posvetovanje z drugimi, pri izbiri in prilagajanju najprimernejše rešitve za e-učenje za določen niz potreb in ciljne skupine.

Jaitek Technology and Training, Španija

JaitekTehnologija in usposabljanje JaitekJaitek je podjetje, specializirano za usposabljanje na področju IKT, skupaj s tehničnim razvojem in izvajanjem v izobraževalnih ustanovah (vseh izobraževalnih stopenj) po vsej Španiji, tako v učilnici, kot e-učenju. Sodelovala je pri nacionalnih projektih IKT in uspešno izvedla medsebojno povezljivost naprav v šolskem okolju.

Njegovo poslanstvo ni le posvojitev tehnologije, temveč tudi gojenje metodologije, ki je potrebna, da bo ta tehnologija resnično učinkovita v izobraževalnih procesih. Jaitek v procesu spreminjanja metodologij s potencialno pomočjo orodij IKT v zadnjih 10 letih sodeluje s šolami po vsej Španiji. Imajo tudi obsežno strokovno znanje o orodjih za splet 2.0. Tako so pričeli usposabljati izobraževalce za njihovo uporabo (Prezi, VideoScribe, Camtasia, PowToon,…) z namenom, da bi ustvarili vire za metodologije, kot je projektno učenje in obrnjena učilnica.

Jaitek ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem izobraževalnih projektov, ki vključujejo metodologije in tehnologije. V zvezi z izobraževalnimi metodologijami delujejo z aktivnimi metodologijami (Multiple Intelligence, Cooperative, Project-Based Learning,…) in jih krepijo z uporabo tehnologije (spletne platforme, kot so Moodle, Elgg, Mahara, Google Apps,…). V zvezi z izobraževalno tehnologijo imajo izkušnje pri izvajanju različnih spletnih – pogosto odprtokodnih – programskih platform.

Foundation Knowledge Centre Pro Work, Nizozemska

prowork

Fundacija Knowledge Center Pro Work je bila ustanovljena na Nizozemskem kot center odličnosti, ki je neposredna posledica izkušenj in dejavnosti v več nacionalnih in EU projektih. Pro Work spodbuja karierni razvoj ljudi z (precejšnjo) razdaljo do trga dela, kvalificiranih delavcev in drugih, ki potrebujejo coaching, usposabljanje in svetovanje v različnih sektorjih in temah, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Pro Work deluje v sektorjih kot so izobraževanje, IT, trajnost, okolje, gospodarstvo, zdravstveno varstvo in tehnologija, povezana z inovacijami, zaščitenimi zaposlitvami, podjetništvom, razvojem talentov, brezposelnostjo in generacijskimi vrzeli.

Projekti, pri katerih sodeluje Pro Work, se razlikujejo od nacionalne do mednarodne ravni in po velikosti, številu sodelujočih strank, vrstah partnerjev, strukturi, sodelovanju, predmetu in namenu. Navsezadnje se vsi projekti osredotočajo na tako imenovano „družbeno odgovornost podjetij“, saj imajo skupno izboljšanje kakovosti življenja na številnih področjih. Ta področja so npr. zmanjšanje razdalje do trga dela, ustvarjanje učnih gradiv o računalništvu za vsako stopnjo izobrazbe, vključevanje, upravljanje raznolikosti, izboljšanje trajnosti in zmanjšanje generacijske vrzeli. Pro Work ima dolgoletno sodelovanje s krovnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni za ponovno vključevanje v družbo in zaposlovanje. Razvil je veliko orodij, metod, instrumentov in učnih gradiv za te ciljne skupine.

Poleg (mednarodnih) projektov, pri katerih sodeluje Pro Work, obstaja še vrsta drugih dejavnosti, ki jih fundacija izvaja v izobraževalnem sektorju in/ali v okviru evropskih subvencioniranih programov. Te dejavnosti se zelo razlikujejo po temah, vendar imajo vse skupno to, da so dejavne v izobraževalnem sektorju na Nizozemskem in v Evropi, kjer so inovacije, mobilnost, sodelovanje in kakovost ključne besede.

Pro Work ima bogate izkušnje z nacionalnimi in mednarodnimi projekti (znotraj in zunaj EU). Osebje, ki sodeluje pri projektih, je dobro usposobljeno in primerno za svoje naloge v projektu. Osebje, ki bo vključeno v projekt, vključuje strokovnjake za izobraževanje, svetovalce, raziskovalce, tehnično in administrativno osebje. Več informacij na povezavi www.pro-work.nl

Ghent University, Belgija

ugentUniverza v Gentu (UGent) je bila ustanovljena leta 1817 in ima 11 fakultet, ki ponujajo visoko kakovostne in raziskovalno zasnovane izobraževalne programe v skoraj vsaki znanstveni disciplini. UGent je visoko na mednarodni lestvici: št. 62 Šanghajski lestvici in št. 118 v uvrstitvi Times Higher Education. Trenutno ima približno 9000 zaposlenih in več kot 42000 študentov. Več kot 11% študentske populacije je mednarodno.

Kot institucija, ki zelo ceni sodelovanje številnih zainteresiranih strani, je UGent v letu 2016 organiziral Innoversity Challenge. Ta pobuda je širokemu krogu zainteresiranih strani (vključno s študenti, raziskovalci in zaposlenimi na vseh fakultetah univerze) dala priložnost, da delijo svoje zamisli o prihodnosti izobraževanja in se združijo k uresničitvi svoje vizije. Zaradi natečaja so številni študenti, raziskovalci in člani osebja ustanovili kolektiv COCOON (CO-creation in COmmunication ONIine). To sodelovanje med različnimi področji znanja (kot so razvoj spletnih strani, izobraževalne raziskave, strokovnost na področju pravic intelektualne lastnine) nam je brez dvoma zagotovilo potreben talilni kotel idej in spretnosti za spopadanje z zapletenim izzivom soustvarjanja vsebin.

V seriji pilotnih tečajev je kolektiv COCOON že pridobil lokalne partnerje, kot so AHS in Vrije Universiteit Brussel (VUB), in oblikoval mrežo znanja o soustvarjanju vsebin tečaja na flamski ravni. S tem Erasmus + projektom želi kolektiv razširiti svojo mrežo na evropski ravni in nam omogočiti, da raziščemo soustvarjanje v različnih izobraževalnih okoljih in z različnimi skupinami študentov, sodelavcev in strokovnjakov s strokovnega področja. Poleg tega nam projekt COCOS omogoča, da pridobimo prispevke iz mednarodnega sklopa soustvarjalcev, ki nam pomagajo doseči naš cilj soustvarjanja na bolj ambiciozni ravni.