Съвместно създаване

Съавторството се превърна в актуална тема във висшето образование, особено заради потенциала му да решава редица предизвикателства при сегашните условия във висшето образование. В общество, отличаващо се с глобализация, дигитализация и непрекъсната промяна, образователните институции – институции за висше образование, както и институции за образование на възрастни – трябва да мислят за това, което идва след днешния ден и да предоставят на обучаващите се уменията, чрез които да оформят утрешното общество. Уменията на 21 век като дигитална грамотност, устойчивост, предприемачество, глобално гражданство и научноизследователска дейтност трябва да бъдат постигнати чрез въвеждане на дизайн на учебна програма от ново поколение и – най-важно – учебна програма насочена към самостоятелно обучение. 

Това са катализатори за учебен подход, в чийто център е учащият, по-интелигентно използване на ИКТ, и по-тесни връзки между образователни институции и работодатели, както и социални предприятия. За това не е изненада, че съавторството на съдържанието на курса от широк кръг от заинтересовани лица спечели много внимание. 

С обучаващи се

В случая на съавторството с обучаващи се, участващите обучаващи се естествено изваждат техните индивидуални обучителни нужди и качества наяве, позволяващи по-голямо разнообразие на курса и ангажираност на обучаващите се, което води до по-добри резултати от обучението. С други думи, обучение на по-дълбоко ниво. 

Обратно, настоящият материал на курса обикновено започва от обучителя и не успява да ангажира разнообразните способности на обучаващите се, повечето от които има предишен професионален опит и опит в обучението. Отключването на техния потенциал чрез съвместно създадено съдържание на курса – също и в контекста на смесено и дистанционно обучение – допринася значително за качеството и богатството на курса и развитието на обучаващи се, които да се научат да мислят критично.

С колеги и професионални експерти

Съавторството може да включва и колеги от свързани дисциплини или експерти от професионалната област. Включването на техния принос не само ще помогне на обучителя в предоставяне на най-актуалните материали за курсове в бързо променяща се среда, но също гарантира, че обучаващите се ще придобият интердисциплинарни знания и умения, които са крайно необходими за бъдещата им кариера. 

Предизвикателството

За съжаление учебните платформи често не успяват да постигнат баланс между свободния принос на обучаващите се и експертите от съответните професионални направления, от една страна, и достатъчно средства за контрол и обратна връзка от страна на обучителя, от друга. Освен това обучителите, особени тези, на които не им достига компютърна грамотност, често са затънали в администрацията и координацията, като оставят недостатъчно място за творчество, вдъхновения и изследвания. Времето е основна пречка, особено във висшето образование/образованието за възрастни, където обучителите се сблъскват с голямо разнообразие от роли и голям брой обучаващи се. 

Нашата цел

Основната цел на проекта CoCOS е прилагането начин на мислене, методи и инструменти, получени за разработка с отворен код, към съавторството на съдържание на курса. В редица разнообразни пилотни курсове ще изпробваме и оценяваме нашия опит с отворени образователни ресурси (ООР), платформи с отворен код и свободно достъпни уеб инструменти, изрично разработени да намалят управлението на учебния курс по време на съавторството.  Използвайки технологията за контрол на версиите – обикновено използвана при разработка на софтуер – тези инструменти за съавторство съхраняват информация за това какво съдържание е създадено от кого по кое време. Освен това тя осигурява йерархична контролна структура, която позволява на обучителя да запази редакторски контрол върху крайния курс.